Stanovy spolku - úplné znění

 

 

STANOVY SPOLKU

Úplné znění ke dni 20.12.2015

Spolek rodičů při Základní škole v Čelechovicích na Hané

 

HLAVA 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Název spolku: Spolek rodičů při Základní škole v Čelechovicích na Hané (dále též "Spolek")

2. Sídlo spolku: Spolek má sídlo v Čelechovicích na Hané, kde působí pod adresou Základní školy v Čelechovicích na Hané, U Sokolovny 275, 79816 Čelechovice na Hané

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou ve svém úplném znění uloženy v sídle spolku.

 

HLAVA 2

ÚČEL SPOLKU

Spolek rodičů při Základní škole v Čelechovicích na Hané je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková organizace, jejímž účelem je spolupracovat se Základní školou v Čelechovicích na Hané v těchto oblastech:

·         Výchovně vzdělávací působení na děti a koordinace tohoto procesu

·         Podmínky zabezpečující provoz školy v oblasti materiální, hospodářské a personální

·         Hygienické a stravovací podmínky

·         Zájmové a odborné činnosti ve škole i mimo ni

·         Řešení přestupků dětí

·         Možnosti jiných forem spolupráce (brigády, sponzorování, smlouvy, apod.)

 

Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy a jiných organizacích. Jedná s nimi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Spolek seznamuje své členy s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a naopak informuje vedení školy o připomínkách rodičů a podílí se na jejich vyřizování.

 

HLAVA 3

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Členem Spolku se může stát každá osoba starší 18ti let, bez ohledu na svou politickou orientaci, společenské postavení či náboženské vyznání, jenž souhlasí se Stanovami Spolku.

Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, volit a být volen, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit jejich projednávání, požadovat informace o činnosti Spolku a mít možnost kdykoliv své členství zrušit.

Člen Spolku má za povinnost dodržovat Stanovy a včas platit členské příspěvky schválené Radou rodičů. Svým jednáním a chováním přispívat k upevňování jednoty Spolku v duchu demokratické morálky, respektování druhého a jeho názorů, vzájemné úctě a v zachování důstojnosti mezi členy. Pro rozvoj dětí zabezpečit co nejlepší duševní a materiální podmínky dle svých možností.

Členem Spolku může být i jiná právnická osoba, která souhlasí se Stanovami a hodlá se na práci Spolku podílet.

 

HLAVA 4

ORGANIZACE A HOSPODAŘENÍ

Nejvyšším a statutárním orgánem Spolku je Rada rodičů, složená z volených zástupců tříd. Rada rodičů si volí svého předsedu, jednatele a pokladníka, kteří jsou oprávněni jednat jménem Spolku. Za Spolek jedná samostatně předseda nebo společně jednatel a pokladník Spolku.

Rada rodičů projednává všechny otázky v působnosti Spolku vůči škole a jiným orgánům a organizacím.

O změně Stanov Spolku rozhoduje Rada rodičů.

Jednání Rady rodičů se může zúčastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy, zve Rada rodičů na svá jednání ředitele, popřípadě  zástupce školy.

Majetek Spolku tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí Spolku.

Spolek hospodaří se svým majetkem podle platných zákonů a předpisů.

Výdaje Spolku jsou především určeny pro materiální a finanční pomoc škole.

 

HLAVA 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Rady rodičů nebo z jiného důvodu stanoveného důvodem.

Spolek rodičů při Základní škole v Čelechovicích na Hané vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto Stanovy účinnosti. Jakákoli změna Stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Radou rodičů a účinností dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

 

V Čelechovicích na Hané, 20.12.2015

 

 

Bc. Marta Nevrlá

Předsedkyně Spolku rodičů při Základní škole v Čelechovicích na Hané